Biz hakda

Hebei Jibao Technology Co., Ltd.

ajaýyp gurşaw we amatly ulag bilen Pekin-Týanjin-Hebeýiň gyrasyndaky Siong'an Täze etrabynda ýerleşýär. Kompaniýamyz suw geçirmeýän we dem alýan membranalary, suw geçirmeýän bug barýer membranalaryny, dem alyş kagyzy we ýangyny saklaýan suw geçirmeýän we dem alýan membranalary öndürmekde ýöriteleşendir.

Bazarlarymyz

Häzirki wagtda dünýä birinji derejeli önümçilik tehnologiýasy we önümçilik artykmaçlyklary bilen energiýa tygşytlamagy we daşky gurşawy goramagy goldaýan mahaly, ýaşyl izolýasiýa gurluşyk materiallary pudagynda özboluşlydyr. Örän ýokary hilli, ajaýyp hyzmat, amatly transport, gyssagly we öz wagtynda logistika ulgamy, önümler tutuş welaýatlary, häkimlikleri we awtonom sebitleri gurşap alýar, perde diwarlarynda, polat desgalarynda, agaç desgalarynda, willalarda we ş.m. giňden ulanylýar we eksport edilýär. Europeewropa, Amerika, Afrika, Russiýa, Awstraliýa, Japanaponiýa, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ýurtlar.

Kompaniýanyň medeniýeti

Hebei Jibao [bütewilik, ynsanperwerlik, standartlaşdyrmak, innowasiýa] we öndürijilik gymmatlyklaryny ýerine ýetirýär, [energiýa tygşytlaýan önümleri bagyşlamak we milli markalary ýasamak] öz jogapkärçiligi hökmünde alýar we berk önümçilik tehnologiýasy arkaly berkitmäge çalyşýar dolandyryş we ýokary enjamlar. Iň ygtybarly we abraýly ýaşyl täze gurluşyk materiallary kompaniýasy bolmak ugrunda yzygiderli tagalla edip, ýokary hilli daşky gurşawy goramak we energiýa tygşytlaýan önümler.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Biziň kompaniýamyz hünärli, ýokary standartly, ýokary hilli önümçilik elitalaryna eýedir we önümi yzygiderli gowulandyrmakda we innowasiýa dizaýnynda öňdebaryjydyr. , Ilki bilen müşderini yzarlap, güýçli satuw we satuwdan soňky hyzmat topary bar. Elmydama "üznüksiz gözleg, innowasiýa we kämillige ymtylmak" ýörelgesine we "ilki bilen hil, ilki bilen hyzmat" filosofiýasyna eýeriň we müşderilere hyzmat bermek üçin güýçli ýokary tehnologiýa toparyny ulanyň.

Programma meýdanlary

Kärhana seriýaly önümler senagat, oba hojalygy, milli goranmak, sport syýahatçylygy, arassaçylyk, öýi abadanlaşdyrmak, gaplamak, durmuş we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

application (3)
application (6)
application (1)
application (4)
application (5)
application (2)

Kompaniýanyň medeniýeti

Uzak ýol geçmeli we Jibao halky döwrüň mümkinçilikleri we kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolar.

about-1

Kompaniýanyň görnüşi

"Meiben markasyny dokalan däl pudakda ileri tutulýan marka etmek" düşünjesinde gulplamagy dowam etdiriň.

about-2

Kompaniýanyň missiýasy

Victoryeňişiň açary hökmünde hil, kärhanany ösdürmegiň esasy hökmünde innowasiýa. Müşderiler Hudaýdyr;

about-3

Hyzmat düşünjesi

"Duýgudaşlyk, tükeniksiz, ak ýürekli" hyzmat düşünjesini durmuşa geçirmegi dowam etdiriň.

Biz bilen işleşiň
Jibao saýlaň we ajaýyp karýerany gazanyň!