Hebei Jibao gyzgyn önümler Suw geçirmeýän we dem alýan membrana

1940-njy ýyllarda nemes arhitektorlary asfalt gidroizolýasiýa membranalarynyň we örtükli gidroizolýasiýa materiallarynyň öz-özüne ýelmeýän we howa geçirijilik aýratynlyklarynyň beton gurluşdaky galyndy çyglylygyň gurluşda saklanmagyna we beton gurluşdaky suw buglarynyň çykyp bilmejekdigine göz ýetirdiler. . Netijede, üçeklerde we diwarlarda galyplar ösýär we içerdäki howanyň hiline we adamyň saglygyna uly howp abanýar. Şonuň üçin nemes gurluşyk pudagy öz-özüne ýelmeýän membranalary we suw geçirmeýän örtükleri çalyşmak üçin howa geçirijilikli üçek ýassyklaryny ulanyp başlady. Howa geçirijilikli ýassyk, guýulýan beton üçek paneliniň suw bugynyň çalt çykmagyna mümkinçilik bermek üçin üçegiň düýbüniň üstünde goýulýar. Galybyň köpelmeginden gaça duruň.

Şol döwürdäki taryhy fonda adamlaryň energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak baradaky düşünjesi ýeterlik däldi. 1970-nji ýyllarda dünýä energiýa krizisiniň başlanmagy bilen Europeanewropa we Amerika ýurtlary energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak meselesine has köp üns berdiler. Energetika hünärmenleri, şunuň ýaly dem alýan ýassyk guýulýan beton üçegiň suw buglaryny çykarmaga we çyglylyk we galyndy meselelerini netijeli çözmäge mümkinçilik berýän hem bolsa, izolýasiýa gatlagyna köp mukdarda suw bugynyň akýandygyny, we izolýasiýa materialynyň ýylylyk öndürijiligi çynlakaý zaýalanýar.

news-1-2

20-nji asyryň ortalarynda Amerikan we Kanadanyň Gurluşyk standartlary birleşiginiň hünärmenleri, binalaryň daşky diwarlarynda we üçeklerinde suw buglarynyň kondensasiýasynyň gurluşyk izolýasiýa materiallarynyň işleýşine we berkitme gurluşynyň berkligine ep-esli derejede täsir etjekdigini ýüze çykardylar. galybyň ösmegi. Çyglylygyň esasy sebäbi, binanyň daşarky howasynyň kömegi bilen konwertiň gurluşyna girýän suwuk fazaly suw we bug fazasydyr. Şondan bäri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň käbir binalary suw geçirmeýän membranalary ulanyp, izolýasiýa gatlagynyň daşynda binanyň howa we suw berkligini ýokarlandyrmak üçin gurluşyk örtügi ulgamy hökmünde ulanyp başlady, ýöne bu suw geçirmeýän membrana dem alyp bilmeýär we çyglylyk bugy konwertiň gurluşy henizem dargap bilmeýär. Çyglylyk meselesini doly çözüp bilemok.

Üznüksiz ylmy gözleglerden we tejribeden soň, Germaniýada we ABŞ-da gurluşyk pudagynyň hünärmenleri ahyrsoňy howa geçirijilikli üçek ýassygynyň üçegiň esasy gatlagynda bug barýer gatlagy hökmünde geçip bolmaýan örtülen materiala öwrülendigini anykladylar. guýulýan beton üçegiň suw bugy hemişe saklanýar. Belli üçekden izolýasiýa gatlagyna suw buglarynyň akymyny haýalladyp, belli bir derejede zyňylyp bilner; binanyň daşyndan suwuk we bug fazaly suwuň girmeginiň öňüni almak üçin gurluşyk örtük ulgamy (mundan beýläk suw geçirmeýän dem alyş membranasy) hökmünde dem alýan suw geçirmeýän membranany ulanmak Şol bir wagtyň özünde izolýasiýa gatlagynyň çyglylygy çalt çykýar . Bug barýerini we suw geçirmeýän we dem alýan membranany bilelikde ulanmak binanyň howa berkligini we suw berkligini güýçlendirýär, çyglylyk we galyndylaryň öňüni almak meselesini çözýär we berkitme gurluşynyň ýylylyk öndürijiligini netijeli goraýar, şeýlelik bilen maksada ýetýär energiýa sarp edilişini tygşytlamak.

news-1-3

1980-nji ýyllaryň ahyrynda suw geçirmeýän we dem alýan membrananyň ergini Europeewropanyň we Amerikanyň ösen ýurtlarynda güýçli wagyz edildi we ýaşaýyş we jemgyýetçilik binalarynda giňden ulanyldy. Suw geçirmeýän we dem alýan membrananyň gurluşygy "dem alýan jaý" diýlip atlandyryldy. Izolýasiýa gatlagyny netijeli goramak üçin izolýasiýa gatlagyna suw geçirmeýän we dem alýan membrana goýulýar. Izolýasiýa gatlagyna inçe daş beton guýmagyň zerurlygy ýok. Çyzgynyň optimizasiýasy gurluşyk çykdajylaryny azaldar. Japanaponiýa, Malaýziýa we beýleki ýurtlar hem Germaniýadan we ABŞ-dan tehnologiýalary yzygiderli ornaşdyrdylar we suw geçirmeýän we dem alýan membranalary köpçülikleýin öndürip başladylar.

Soňky ýyllarda Hytaýyň hökümeti meniň ýurdumda suw geçirmeýän we dem alýan membrananyň çözgütleriniň öňe sürülmegine sebäp bolan we “Suw geçirmeýän we dem alýan membranany gurmak gurluşy”, “Profil polat plastinka” energiýany tygşytlamaga has köp üns berdi. , Sandwiç paneli üçek we daşarky diwar gurluşy "we beýleki aýratyn


Iş wagty: 15-09-21