Agaç jaýyň gurluş üçekleri üçin suw geçirmeýän we dem alýan membranalaryň aýratynlyklary nähili?

Häzirki agaç jaý gurluşygynda, agaç jaýyň gowy suw geçirmeýän we dem alýan häsiýetine eýe bolmagyny üpjün etmek üçin indi her kim agaç jaýyň daşynda suw geçirmeýän we dem alýan membranany ulanýar. Agaç jaý gurluşygynda ulanylýan suw geçirmeýän we dem alýan membrana üýtgedilen poliolefin membranasy we daşky gurşawy goramagyň halkara talaplaryna laýyk gelýän berkidilmedik dokalýan mata.

1. Suw geçirmeýän oňat ýerine ýetirýär, ýeliň we ýagyşyň otaga girmeginiň öňüni alýar we ýaşaýyş rahatlygyny ýokarlandyrýar. Suw geçirmeýän dem alýan membrana dem alýan membrana diýilýär. Suw buglarynyň çalt çykmagyna mümkinçilik berýän, içerdäki çyglylygy peseldýän we täsirli dem alyş ukyby bar, galyndy we kondensatyň emele gelmeginden gaça duruň, şeýlelik bilen ýaşaýyş gurşawynyň rahatlygyny ep-esli ýokarlandyrýar we binanyň berkligini ýokarlandyrýar.

2. Energiýany tygşytlaýan ýylylygy tygşytlamak, energiýa tygşytlamak we ýylylygy tygşytlamak funksiýalaryna ýetmek üçin yssy we sowuk howanyň girmeginiň öňüni alyp biler. Aýna ýüň bilen bilelikde ulanylanda, suw buglarynyň izolýasiýa gatlagyna girmeginiň öňüni alyp biler we izolýasiýa gatlagy üçin hemmetaraplaýyn gorag döredip biler. Şol bir wagtyň özünde, içerde we daşarda temperatura tapawudynyň netijesinde dörän kondensasiýa, suw geçirmeýän we dem alýan membrananyň gowy howa çalşygy funksiýasy bilen ulanylyp bilner, izolýasiýa gatlagynyň täsiri üznüksiz energiýa tygşytlylygynyň täsirini gazanar. .

3. earyrtyşa garşylyk, aşaga garşylyk, pes temperatura çeýeligi.

4. Ajaýyp ultramelewşe we garrylyga garşy aýratynlyklary bar. Tomusda üç aý açyk howada täsir edenden soň, önümiň gowy öndürijiligini saklaýar we önüm çydamlydyr.

Umuman aýdanyňda, agaç jaý binasynyň daşynda ulanylýan suw geçirmeýän we dem alýan membrana ýumşak, ýeňil we inçe, gurmak aňsat we gurluşykda öli burç goýmak aňsat däl. Ony ulananyňyzda tehnologiýanyň tizligini yzarlap, ýerlikli ulanyp bilersiňiz.

news-t2-2
news-2-1

Iş wagty: 15-09-21