Dam örtüginiň görnüşleri Sintetiki üçek çyzgysy

Gysga düşündiriş:

Bu 4 gatly sintetik üçek çyzgysy filmi, iki tarapynda örtülen dokalan polipropilen kätip çyzygynyň açyk tarapynda laminirlenen polipropilen ýazyjy çyzykdan ýasaldy. Jaýlanan ýüz, süýşmegi azaltmak üçin ýörite döredildi. Filmiň ýyrtylmagyna ýokary garşylygy bar we 6 aýa çenli görkezilip bilner. Dürli eňňit üçek materiallaryna gurup bolýar; asfalt gysgyçlar, demir üçekler, agaç titremesi, sintetiki ýa-da plita plitalary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu 4 gatly sintetik üçek çyzgysy filmi, iki tarapynda örtülen dokalan polipropilen kätip çyzygynyň açyk tarapynda laminirlenen polipropilen ýazyjy çyzykdan ýasaldy. Jaýlanan ýüz, süýşmegi azaltmak üçin ýörite döredildi. Filmiň ýyrtylmagyna ýokary garşylygy bar we 6 aýa çenli görkezilip bilner. Dürli eňňit üçek materiallaryna gurup bolýar; asfalt gysgyçlar, demir üçekler, agaç titremesi, sintetiki ýa-da plita plitalary.

“Fusion Back Coating Technology” bilen ajaýyp sintetiki üçek örtügi güýçli, çydamly we suwy yzyna gaýtarýar. Şeýle hem ýeňil, gurmak aňsat we howpsuz iş şertlerine goşant goşýar. Deňi-taýy bolmadyk hiline we öndürijiligine goşmaça, aşakdaky aýratynlyklary we peýdalary hödürleýär.

1
2

10 inedördül rulon, kagyz bilen deňeşdirilende has köp örtük berýär
20eňil 20 funt rulony gurmak aňsat we berk bellikli berkidiji gollanmalar Iki ýerüsti süýşmek garşylygy: dokalmadyk ýüz bilen birleşdirilen arka örtük tehnologiýasy, hatda dik üçeklerde-de gysgyç ulanylanda ajaýyp gezelenç şertlerini üpjün edýär.

Ösen In Engineeringenerçilik
Öňdebaryjy in engineeringenerligi bilen Hebei Jibao üçek örtügi, eňňit üçekler üçin mehaniki birikdirilen, örtülen dokalan sintetik üçek örtügi üçin maslahat berilýär. Hebei Jibao # 15 Felt we # 30 Felt çalyşmak üçin ýörite öndürilýär.

Sowadyjy iş ýüzü
Has sowuk işlemegi üpjün edýän Hebei Jibao özboluşly çal ýokarky gatlak, # 15 Felt we # 30 Felt çalyşmak üçin esasy üçek materiallarynyň aşagynda ulanylyp bilner. Hebei Jibao ýokary çekişli gezelenç, hatda ýokary kondensasiýa ýa-da çyglylyk wagtynda-da has dik eňňit ýöremäge mümkinçilik berýär.

Skokarky skid aşagy
Öňdebaryjy polimerler bilen öndürilen Hebei Jibao skidiň aşagyndaky aşaky gatlagy örtügiň üýtgemezligine kömek edýär we aşaky gatlagyň üstünden syzmazlyk üçin berkidilende matanyň ýyrtylmagynyň öňüni alýar.

5
6

  • Öňki:
  • Indiki: