Dam örtügi üçin suw geçirmeýän we dem alýan membrana

Gysga düşündiriş:

Suw geçirmeýän we dem alýan membrana polimer suw geçirmeýän materialyň täze görnüşidir. Önümçilik tehnologiýasy nukdaýnazaryndan, suw geçirmeýän we dem alýan membranalaryň tehniki talaplary umumy suw geçirmeýän materiallardan has ýokarydyr; şol bir wagtyň özünde hil taýdan, suw geçirmeýän we dem alýan membranalarda beýleki suw geçirmeýän materiallaryň ýok aýratynlyklary hem bar. Suw geçirmeýän we dem alýan membranalar binalaryň howa geçirijiligini güýçlendirýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Suw geçirmeýän we dem alýan membrana polimer suw geçirmeýän materialyň täze görnüşidir. Önümçilik tehnologiýasy nukdaýnazaryndan, suw geçirmeýän we dem alýan membranalaryň tehniki talaplary umumy suw geçirmeýän materiallardan has ýokarydyr; şol bir wagtyň özünde hil taýdan, suw geçirmeýän we dem alýan membranalarda beýleki suw geçirmeýän materiallaryň ýok aýratynlyklary hem bar. Suw geçirmeýän we dem alýan membranalar binalaryň howa geçirijiligini güýçlendirýär. Suwuň berkligi bilen bir hatarda, özboluşly bug geçirijiligi gurluşyň içindäki suw buglaryny çalt çykaryp biler, konwertiň ýylylyk öndürijiligini gorap biler we gurluşda galyndylaryň köpelmeginden goranmak bilen, energiýa sarp edilişini azaltmak maksadyna hakykatdanam ýetip biler. emläk gymmaty, çyglylyga we ýaşaýyş saglygyna degişli meseläni doly çözýär. Sagdyn we ekologiýa taýdan arassa energiýa tygşytlaýjy materialyň täze görnüşidir.

Suw geçirmeýän we dem alýan membrana ýokary öndürijilikli materiallar bilen birleşdirilip, çyglylygyň erkin geçmegine mümkinçilik döredip biler, ýöne suwa kondensasiýa edilenden soň girip bilmez. Binanyň gurak we amatly bolmagyny üpjün etmek we şol bir wagtyň özünde kondensirlenen suwuň binanyň üçegine we diwarlaryna zeper ýetmeginiň we ýapyk zatlara zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin.

2
1

Suw geçirmeýän we dem alýan membrananyň iş ýörelgesiniň beýany: Geliň, ilki bilen kondensatyň sebäbini seljereliň. Howada çyglylyk (RH%) bilen ölçenýän reňksiz suw bugy bar. Howanyň temperaturasy näçe ýokary bolsa, şonça-da suw bugy bar. Temperatura peselende, howada asyl suw bugy bolup bilmez. Howanyň temperaturasy näçe pes bolsa, çyglylyk ýokarlanýar. Çyglylyk 100% -e ýetende, suw bugy suwuklyga öwrülýär. , Kondensasiýa ýüze çykýar. Bu wagt temperatura kondensasiýa nokady diýilýär. Binada, binadaky yssy howa üýtgäp, aşaky temperaturanyň üçeksiz we diwarlaryna degse, kondensasiýa ýüze çykar. Şol döwürdäki temperatura kondensasiýa nokady diýilýär. Binada, binadaky yssy howa üýtgäp, aşaky temperatura üçegine we diwarlaryna degse, kondensasiýa ýüze çykar. Kondensasiýa ýüze çykanda, üçekde bolar. Ora-da diwaryň üstünde suw damjalary emele gelýär we suw damjalary bina tarapyndan sorulýar we şeýlelik bilen diwaryň we üçegiň gurluşyny ýykýar, ýa-da binadaky zatlary damdyryp we zaýalap, suw geçirmeýän täsin suw geçirmeýän we bug geçirijiligini ulanýar. we dem alýan membrana, suw geçirmeýän gatlak hökmünde işlemekden başga-da, izolýasiýa gatlagynyň çyglylyga garşy meselesini hem çözüp biler. Bir tarapdan, suw buglary geçip biler we izolýasiýa gatlagynda ýygnanmaz; beýleki tarapdan, üçekdäki ýa-da diwardaky kondensasiýa ýa-da suw geçirijisi izolýasiýa materialyndan suw geçirmeýän we dem alýan membrana bilen täsirli izolýasiýa ediler we izolýasiýa gatlagyna girmez, izolýasiýa gatlagy üçin giňişleýin gorag döretmek üçin, izolýasiýa gatlagynyň täsirliligi we üznüksiz energiýa tygşytlamagyň täsirine ýetmek.

Suw geçirmeýän we dem alýan membrana, polime garşy ýelimleýji polietilen suw geçirmeýän we dem alýan membrana diýlip hem bilinýär, suw geçirmeýän we ýaşyl gurluşyk materialynyň täze görnüşidir. Hytaýda giňden ulanylýar. Şeýle hem Europeewropa, Günorta Amerika, Russiýa we beýleki ýurtlara polat gurluş üçeklerinde, demir ýol menzillerinde we ş.m. eksport edilýär. Speedokary tizlikli demir ýollar, perde diwarlary we eňňit ýüzleri giňden ulanyldy we bu täsir köpler tarapyndan tassyklandy. ulanyjylar.

3
4

  • Öňki:
  • Indiki: